Geen Gezag dan uit God

1938 (Notes for a) Lecture   2 November: 1938[1] Geen gezag dan uit God: Vooraf gaat een fundamenteele beschouwing over oorsprong en dragers van hetRead More

Veertig-urengebed

1938 Encyclopedic entry   Veertig-urengebed [1] Veertig-urengebed, godvruchtig gebruik, gedurende 40 achtereenvolgende uren openlijke aanbidding te houden van het Allerheiligste, in monstrans uitgesteld. Het ontstondRead More

Teresia van Jezus (Avila)

1938 Encyclopedic entry   Teresia van Jezus (Avila) [1] Teresa van Jesus, 1⁰ (ook: T. van Avila ) Heilige, hervormster der Carmelieten-orde (zie plaat; vergelijkRead More

In wird fen bliidens

1938 Foreword (Frisian)   In wird fen bliidens [1] lt docht ús Friezen goed, det troch dit boek it libben fen ús greate Apostel BonifatiusRead More

Zwaarmoedigheid

1938 Encyclopedic entry   Zwaarmoedigheid (moraal) [1] Zwaarmoedigheid.…[2] Moraal. Volgens de H. Teresia is z. een der ernstigste belemmeringen in het streven naar volmaaktheid enRead More

Zielegrond

1938 Encyclopedic entry   Zielegrond [1] Zielegrond, in de mystiek de diepste grondslag van het menschelijk bestaan, de voortdurende schepping of instandhouding van het menschelijkRead More

Zelfverloochening

1938 Encyclopedic entry   Zelfverloochening [1] Zelfverloochening, de deugd, welke allereerst gevorderd wordt om de liefde tot God en den naaste te kunnen beoefenen. EigenlijkRead More

Zelfkennis

1938 Encyclopedic entry   Zelfkennis [1] Zelfkennis. Reeds volgens de Grieksche wijsgeeren de moeilijkste kunst (vgl. → Gnoothi Seauton). Ook het Nederlandsche spreekwoord verbiedt hetRead More

Zelfkastijding

1938 Encyclopedic entry   Zelfkastijding [1] Zelfkastijding. Al is de waardeering der z. in den loop der eeuwen zeer wisselend geweest, steeds is erkend, datRead More

Wondteekenen

1938 Encyclopedic entry   Wondteekenen [1] Wondteekenen. In het Latijn stigmata. Gewoonlijk gebruikt ter aanduiding van de wondteekenen, welke vele heilige en godvruchtige personen tijdensRead More

Werkheiligheid

1938 Encyclopedic entry   Werkheiligheid [1] Werkheiligheid. Hoewel de heiligheid op de eerste plaats een werk is van Gods genade, vraagt deze toch de voortdurendeRead More

Vroomheid

1938 Encyclopedic entry   Vroomheid [1] Vroomheid. Dit woord wordt in verschillende beteekenissen gebruikt: 1⁰ oorspronkelijk in het Middelnederlandsch voor flinkheid, dapperheid, in het bijzonderRead More

Vonk der Ziel

1938 Encyclopedic entry   Vonk der Ziel [1] Vonk der ziel. God houdt als Schepper den mensch al den tijd van zijn bestaan in stand.Read More

Volmaaktheid

1938 Encyclopedic entry   Volmaaktheid [1] Volmaaktheid…[2] In het geestelijk leven is volmaaktheid een term, waaronder in het algemeen wordt verstaan het verkeer met God doorRead More

Visioen

1938 Encyclopedic entry   Visioen [1] Visioen. In het geestelijk leven komen in den extatischen toestand, waartoe God soms den mensch opvoert door beslag teRead More

Waarachtigheid

1938 Encyclopedic entry   Waarachtigheid [1] Waarachtigheid. Bij God de eigenschap, die aanduidt, dat Hij niet alleen waar is, maar ook bezitter, drager, openbaarmaker vanRead More

Fragments Geert Grote

English translation of fragments of ‘Geert Groote’ by Susan Verkerk-Wheatley / Anne-Marie Bos   Geert Grote (fragments) [1] I His name still points to aRead More

Versterving

1938 Encyclopedic entry   Versterving [1] Versterving. In het geestelijke leven moet de oude mensch in een nieuwen worden herschapen, moeten de kwade neigingen wordenRead More

Vergoddelijking

1938 Encyclopedic entry   Vergoddelijking [1] Vergoddelijking, 1⁰ in de mystiek synoniem met de innigste vereeniging met God, a.h.w. transformatie in God, ook Theosis genoemd.Read More

Geestelijke verlatenheid

1938 Encyclopedic entry   Geestelijke verlatenheid [1] Verlatenheid, geestelijke. Een zeer gewoon verschijnsel in het geestelijk leven is, dat tijden van innige blijde godsvrucht wordenRead More

Traagheid

1938 Encyclopedic entry   Traagheid [1] Traagheid, 1⁰ een der 7 hoofdzonden, in het geestelijk leven een der noodlottigste gesteltenissen, nauw verwant aan de →Read More

Stilzwijgen

1938 Encyclopedic entry   Stilzwijgen (Silentium) [1] Stilzwijgen, ook dikwijls in het Latijn Silentium genoemd. Een in alle geestelijke instellingen streng bevolen of althans hoogRead More

Schouwing

1938 Encyclopedic entry   Schouwing (mystiek) [1] Schouwing, (mystiek). Hieronder wordt de kennis verstaan, welke de mensch van God kan ontvangen, zoo dat hij GodsRead More

Schietgebeden

1938 Encyclopedic entry   Schietgebeden [1] Schietgebeden (Lat.: preces jaculatroriae), korte gebeden, verzuchtingen of ontboezemingen gedurende den dag, vooral bij aanvang van eenig werk ofRead More

De bloem in de zon

1938 Speech   De Bloem in de Zon Inleiding te houden onder de Studiedagen van de Interdiocesane Jeugdcommissie te Amersfoort 22 – 24 April 1938.[1]Read More