De Friese Almanak

Dutch translation of De Fryske Almenak by Jan K.H. van der Meer   De Friese Almanak [1] Het stond al lange tijd te gebeuren, maarRead More

De Fryske Almenak

1920 Article   De Fryske Almenak [1] It hat lang wêze scillen, mar nou is ’t dochs sa fier. Roomsk Fryslan hat syn eigen Almenak.Read More

Missieliefde in Friesland

Dutch translation of Missy-ljeafde yn Fryslân by Jan K.H. van der Meer   Missieliefde in Friesland [1] Op de Missietentoonstellingen en andere gelegenheden waarop hetRead More

Missy-ljeafde yn Fryslân

undated (1923-1924) Manuscript (Frisian)   Missy-ljeafde yn Fryslân [1] Op de Missy-tentoanstellingen en oare gelegenheden, hwerop it Roomske libben nei foaren komt, sa by deRead More