De Friese Almanak

Dutch translation of De Fryske Almenak by Jan K.H. van der Meer   De Friese Almanak [1] Het stond al lange tijd te gebeuren, maarRead More

De Fryske Almenak

1920 Article   De Fryske Almenak [1] It hat lang wêze scillen, mar nou is ’t dochs sa fier. Roomsk Fryslan hat syn eigen Almenak.Read More