Roomske Blydskip

1921 Article   Roomske Blydskip [1] It is sa treasteleas yn ‘e wrâld. It klaget en skriemt om ús hinne en wy fiele ús netRead More

Roomse Blijdschap

Dutch translation of ‘Roomske Blydskip‘ by Jan K.H. van der Meer   Roomse Blijdschap [1] Het is zo troosteloos in de wereld. Er wordt geklaagdRead More