Dokkum

1935 Encyclopedic entry   Dokkum [1] Dokkum is bijzonder bekend als de plaats van den marteldood van den H. → Bonifatius en Gezellen in 755.Read More

Veertig-urengebed

1938 Encyclopedic entry   Veertig-urengebed [1] Veertig-urengebed, godvruchtig gebruik, gedurende 40 achtereenvolgende uren openlijke aanbidding te houden van het Allerheiligste, in monstrans uitgesteld. Het ontstondRead More

Teresia van Jezus (Avila)

1938 Encyclopedic entry   Teresia van Jezus (Avila) [1] Teresa van Jesus, 1⁰ (ook: T. van Avila ) Heilige, hervormster der Carmelieten-orde (zie plaat; vergelijkRead More

Martelaren van Marokko

1937 Encyclopedic entry   Martelaren van Marokko [1] (Marokko, D) Martelaren van Marokko, Heiligen, Minderbroeders. In 1219 zond de H. Franciscus vijf zijner eerste BroedersRead More

Zwaarmoedigheid

1938 Encyclopedic entry   Zwaarmoedigheid (moraal) [1] Zwaarmoedigheid.…[2] Moraal. Volgens de H. Teresia is z. een der ernstigste belemmeringen in het streven naar volmaaktheid enRead More

Zielegrond

1938 Encyclopedic entry   Zielegrond [1] Zielegrond, in de mystiek de diepste grondslag van het menschelijk bestaan, de voortdurende schepping of instandhouding van het menschelijkRead More

Zelfverloochening

1938 Encyclopedic entry   Zelfverloochening [1] Zelfverloochening, de deugd, welke allereerst gevorderd wordt om de liefde tot God en den naaste te kunnen beoefenen. EigenlijkRead More

Zelfkennis

1938 Encyclopedic entry   Zelfkennis [1] Zelfkennis. Reeds volgens de Grieksche wijsgeeren de moeilijkste kunst (vgl. → Gnoothi Seauton). Ook het Nederlandsche spreekwoord verbiedt hetRead More

Zelfkastijding

1938 Encyclopedic entry   Zelfkastijding [1] Zelfkastijding. Al is de waardeering der z. in den loop der eeuwen zeer wisselend geweest, steeds is erkend, datRead More

Wondteekenen

1938 Encyclopedic entry   Wondteekenen [1] Wondteekenen. In het Latijn stigmata. Gewoonlijk gebruikt ter aanduiding van de wondteekenen, welke vele heilige en godvruchtige personen tijdensRead More

Werkheiligheid

1938 Encyclopedic entry   Werkheiligheid [1] Werkheiligheid. Hoewel de heiligheid op de eerste plaats een werk is van Gods genade, vraagt deze toch de voortdurendeRead More

Vroomheid

1938 Encyclopedic entry   Vroomheid [1] Vroomheid. Dit woord wordt in verschillende beteekenissen gebruikt: 1⁰ oorspronkelijk in het Middelnederlandsch voor flinkheid, dapperheid, in het bijzonderRead More

Vonk der Ziel

1938 Encyclopedic entry   Vonk der Ziel [1] Vonk der ziel. God houdt als Schepper den mensch al den tijd van zijn bestaan in stand.Read More

Volmaaktheid

1938 Encyclopedic entry   Volmaaktheid [1] Volmaaktheid…[2] In het geestelijk leven is volmaaktheid een term, waaronder in het algemeen wordt verstaan het verkeer met God doorRead More

Visioen

1938 Encyclopedic entry   Visioen [1] Visioen. In het geestelijk leven komen in den extatischen toestand, waartoe God soms den mensch opvoert door beslag teRead More

Waarachtigheid

1938 Encyclopedic entry   Waarachtigheid [1] Waarachtigheid. Bij God de eigenschap, die aanduidt, dat Hij niet alleen waar is, maar ook bezitter, drager, openbaarmaker vanRead More

Versterving

1938 Encyclopedic entry   Versterving [1] Versterving. In het geestelijke leven moet de oude mensch in een nieuwen worden herschapen, moeten de kwade neigingen wordenRead More

Vergoddelijking

1938 Encyclopedic entry   Vergoddelijking [1] Vergoddelijking, 1⁰ in de mystiek synoniem met de innigste vereeniging met God, a.h.w. transformatie in God, ook Theosis genoemd.Read More

Geestelijke verlatenheid

1938 Encyclopedic entry   Geestelijke verlatenheid [1] Verlatenheid, geestelijke. Een zeer gewoon verschijnsel in het geestelijk leven is, dat tijden van innige blijde godsvrucht wordenRead More

Traagheid

1938 Encyclopedic entry   Traagheid [1] Traagheid, 1⁰ een der 7 hoofdzonden, in het geestelijk leven een der noodlottigste gesteltenissen, nauw verwant aan de →Read More

Stilzwijgen

1938 Encyclopedic entry   Stilzwijgen (Silentium) [1] Stilzwijgen, ook dikwijls in het Latijn Silentium genoemd. Een in alle geestelijke instellingen streng bevolen of althans hoogRead More

Schouwing

1938 Encyclopedic entry   Schouwing (mystiek) [1] Schouwing, (mystiek). Hieronder wordt de kennis verstaan, welke de mensch van God kan ontvangen, zoo dat hij GodsRead More

Schietgebeden

1938 Encyclopedic entry   Schietgebeden [1] Schietgebeden (Lat.: preces jaculatroriae), korte gebeden, verzuchtingen of ontboezemingen gedurende den dag, vooral bij aanvang van eenig werk ofRead More

Lijdensmeditaties

1936 Encyclopedic entry   Lijdensmeditaties [1] Lijdensmeditaties. Talloos zijn de vormen, waaronder in den loop der eeuwen het H. Lijden van Christus is beschouwd enRead More

Moedeloosheid

1937 Encyclopedic entry   Moedeloosheid [1] Moedeloosheid, een verderfelijke geestelijke gesteltenis, welke voortspruit uit gebrek aan hoop en vertrouwen. Zij houdt het midden tusschen kleinmoedigheidRead More

Lauwheid

1936 Encyclopedic entry   Lauwheid [1] Lauwheid, in het geestelijk leven een toestand van verslapping en verflauwing na een eerste tijdperk van ijver en liefde.Read More

Joannes van het Kruis

1936 Encyclopedic entry   Joannes van het Kruis [1] Joannes van het Kruis, Heilige, Kerkleeraar, Carmeliet. *24 Juni 1542 te Fontiveros (Spanje), † 14 Dec.Read More

Geestelijke lezing

1936 Encyclopedic entry   Lezing (geestelijke) [1] Lezing, geestelijke, is in het geestelijk leven de lezing van de H. Schrift en andere godsdienstige boeken, welkeRead More

Extase

1935 Encyclopedic entry   Extase [1] Beschrijving. Extase is in de mystiek een toestand, die het midden houdt tusschen beschouwing en visioen. Letterlijk beteekent het:Read More

Gebed

1935 Encyclopedic entry   Gebed [1] Gebed is het opstijgen van den geest tot God (Joannes Damascenus), d.i. het vrome opstijgen, dat God wil eerenRead More

Gebedenboek

1935 Encyclopedic entry   Gebedenboek [1] Hoewel het gebed is een verkeer van de ziel met God en op de eerste plaats bestaat in eenRead More

Duitsche mystiek

1935 Encyclopedic entry   Duitsche mystiek [1] Bij het eigen karakter, de eigen psyche van het Duitsche volk en de eigen stroomingen in zijn geestelijkRead More

Duisternis

1935 Encyclopedic entry   Duisternis [1] 1⁰ Goddelijke Duisternis. Wordt God dikwijls het Licht, het Eeuwige Licht genoemd, omdat Hij de bron is van alleRead More

Contemplatie

1934 Encyclopedic entry   Contemplatie [1] Contemplatie (theol.), schouwing, be- [82] schouwing. In wijderen zin is het eenvoudig een werking van het verstand waarin ditRead More

Contemplatief

1934 Encyclopedic entry   Contemplatief [1] Contemplatief (theol.), beschouwend. Gewoonlijk gebruikt in tegenstelling met actief, werkend, voor een gesteltenis of levenswijze, waarin de nadruk wordtRead More

Bedevaart

1933 Encyclopedic entry   Bedevaart (Godsdienstig) [1] I. Godsdienstig. B. is het groepsgewijs trekken (Duitsch: wallen, vandaar Wallfahrt) naar een heiligdom, zoodat het daar drukRead More

Ascese

1933 Encyclopedic entry   Ascese [1] Ascese (Gr., = oefening), meer in het bijzonder de beoefening van de deugd ter vervolmaking van zichzelven, vandaar hetRead More

Mystiek

1937 Encyclopaedic entry   Mystiek [1]   Mystiek, een bijzondere vereeniging van God met den mensch, waarbij deze zich Gods tegenwoordigheid bewust wordt en zichRead More