De Z. Archangela Ghirlani

1921

Article

 

De Z. Archangela Ghirlani

Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1]

Met den Z. Baptista van Mantua en den Z. Bartholomeus Fanti biedt de oude hertogstad Mantua als derde bloem uit Carmels lusthof de Z. Archangela Ghirlani. Ook zij ontlook in dien uitverkoren hof omstreeks het midden der vijftiende eeuw. Zij bloeide er in het kleine klooster, dat met recht den naam droeg van Onze Lieve Vrouw van het Paradijs.

Zij was in Trino in Noord Italië geboren en groeide er op in deugd, Gode zoo innig toegewijd, dat zij, tot den huwbaren leeftijd gekomen, de huwelijksvoorstellen harer ouders standvastig van de hand wees en zich verborg in het klooster der Carmelitessen te Parma.

Men was er verrukt over haar heilig leven en nauwelijks had zij hare geloften afgelegd, of reeds kozen haar de zusters tot haar overste.

Slechts drie jaren vervulde zij te Parma deze bediening.

Toen riep de gehoorzaamheid haar naar Mantua om daar de stichting van een nieuw klooster te beginnen, mogelijk gemaakt door de vrijgevigheid der vorsten Gonzaga, die over Mantua regeerden.

Hier blonk haar deugd en heiligheid nog meer uit en God wilde haar ook doen schitteren door tal van wonderen en gebedsverhooringen, op hare voorbede verkregen.

Opmerkelijk echter was bij al die eer der wereld haar eenvoud en ootmoed. Bovendien kenmerkte haar een buitengewone goedheid, terwijl haar liefde tot het gebed, haar godsvrucht tot Maria en haar verstorven leven haar overeenkomstig haar naam voor een der uitverkoren Engelen zouden hebben doen houden.

Haar eenvoud en nederigheid ligt in de schets van den teekenaar uitgedrukt, terwijl de zetel achter haar de waardigheid doet kennnen, welke zij met zooveel moederliefde bekleedde. Het scapulier in haar hand geeft uitdrukking aan haar overtuiging, dat hare Orde de Orde van Maria’s kinderen is, getooid met haar livrei en geroepen om aan haar hand tot haren Zoon te gaan.

Jezus was haar liefde. En onder de woorden “Jezus, mijne liefde,” stierf zij ook om zich te vereenigen met haren Bruidegom. Uit het Paradijs van Mantua vloog zij 25 Januari 1494 op naar het Paradijs des Hemels.

 


  1. Published in: Carmelrozen, Vol. X, June 1921, p. 43.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten.

Published: Titus Brandsma Instituut 2020